• سیگنال های کاهش جمعیت برای بازار مسکن

    پیشینه شهرنشینی هر چند به ۵ هزار و ۵۰۰ سال پیش بر میگردد اما اجرای طرح های توسعه شهری اولین بار در سال ۱۸۷۴ در جهان الزامی شد. در ایران هم قدمت شهرنشینی تاریخی طولانی داشته و در مقاطع زمانی مختلف فراز و فرودهای زیادی را در اثر دستاندازی های زیادهخواهان تجربه کرده است که […]
    • توسط سرویس خبر
    • دی ۱۶, ۱۳۹۲
    • ۰