• ۲۱میلیون تومان نتیجه اولین وضعیت برآوردکمک های مردمی جشن نیکوکاری در ساری

    به گزارش سارنیوز در اولین مرحله برآورد و شمارش وجوهات نقدی و غیر نقدی مردم شهرستان ساری در جشن نیکوکاری مبلغ بیش از۱۱ میلیون تومان وجوه نقدی و مبلغ بیش از ۱۰ میلیون تومان و مجموعا” بیش ۲۱ میلیون تومان مساعدت به کمیته امداد امام خمینی ساری داشته اند بدیهی است این جشن در مدارس […]
    • توسط سرویس خبر
    • اسفند ۱۶, ۱۳۹۲
    • ۰