• سکته قلبی مشایی در سکوت خبری

    اسفندیار رحیم مشایی نام آشنایی برای اهالی سیاست و شاید همه مردم ایران باشد. نزدیک ترین فرد به محمود احمدی نژاد، شایعات بسیاری پیرامون رابطه وی و رئیس دولت دهم بر سر زبان عام و خاص رواج داشت. از رابطه مرید و مرادی تا تاثیر های متا فیزیکی و … هر چه بود قرابت این […]
    • توسط سرویس خبر
    • آذر ۳۰, ۱۳۹۲
    • ۰