فرمانداری ساری در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ساری را اعلام کرد .

به گزارش شمال نیوز ، براساس اعلام فرمانداری شهرستان ساری ، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ساری می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۳۹۶/۰۲/۲۹

برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ساری به شرح زیر می باشد:

– ۱ آقای سیدمهدی احمدی فرزند سید حسین کد نامزد ۱۲۴

– ۲ آقای قاسم احمدیان پور فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۲۵

– ۳ آقای سیدمرتضی احمدی سقندیکلائی فرزند سیدعلى اکبر کد نامزد ۱۲۶

– ۴ آقای سیامک آذربرزین فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۲۷

– ۵ آقای مصطفی آران دینکی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۸

– ۶ آقای اسمعیل اژکان فرزند غفار کد نامزد ۱۲۹

– ۷ آقای محمد اسلامی فولادی فرزند اسحق علی کد نامزد ۱۴۲

– ۸ آقای قاسم اصغری آقمشهدی فرزند نورمحمد کد نامزد ۱۴۶

– ۹ آقای فتاح اعزی فرزند على کد نامزد ۱۴۷

– ۱۰ آقای سیدعلی آقامیری فرزند میرآقا بابا کد نامزد ۱۴۸

– ۱۱ آقای ابراهیم امان زاده بنه فرزند خسرو کد نامزد ۱۴۹

– ۱۲ آقای علی اصغر انتظاری سنگسرکی فرزند احمد کد نامزد ۱۵۱

– ۱۳ آقای قاسمعلی ایران منش کد نامزد ۱۵۲

– ۱۴ آقای مرتضی بابائی لولتی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۸

– ۱۵ آقای حسین بارانی فرزند قربانعلى کد نامزد ۱۵۹

– ۱۶ آقای جمال باقری نسامی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۶۱

– ۱۷ خانم فائزه باکوئی فرزند معزالدین کد نامزد ۱۶۲

– ۱۸ آقای سبحان بخشی موسی کلائی فرزند تقی کد نامزد ۱۶۴

– ۱۹ خانم زهرا بردیا فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۵

– ۲۰ آقای حسین برزگرورنامی فرزند قلی کد نامزد ۱۶۷

– ۲۱ آقای سیدغلامرضا بنی احمد فرزند سید عبدالله کد نامزد ۱۶۹

– ۲۲ آقای سعید بهاری اردشیری فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷۱

– ۲۳ آقای محمد پوریائی فرزند قربانعلى کد نامزد ۱۷۲

– ۲۴ آقای سیدمیلاد تقوی فرزند سیدجمال الدین کد نامزد ۱۷۴

– ۲۵ آقای اکبر تقی پور فرزند رمضان کد نامزد ۱۷۵

– ۲۶ آقای سیدمحمد جعفری فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۷۹

– ۲۷ آقای غلامحسین جلالی فرزند عابدین کد نامزد ۱۸۱

– ۲۸ آقای سیدکاظم جمالیان فرزند میرمختار کد نامزد ۱۸۴

– ۲۹ خانم رویا حاجی زاده حاجی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶

– ۳۰ آقای کوروش حبیبی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۸۷

– ۳۱ آقای حبیب اله حبیبی سرخکلائی فرزند روح اله کد نامزد ۱۸۹

– ۳۲ آقای سیدعلی حجازی فرزند سید على محمد کد نامزد ۱۹۱

– ۳۳ آقای رامین حسین زاده فرزند قاسم کد نامزد ۱۹۲

– ۳۴ آقای رضا حسین زاده پرکوهی فرزند یوسفعلی کد نامزد ۱۹۴

– ۳۵ آقای سیدکمال حسینی بالادزائی فرزند سیداقاجان کد نامزد ۱۹۶

– ۳۶ آقای سیف اله خادم فرزند بهرام کد نامزد ۱۹۷

– ۳۷ خانم فاطمه خادمی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۸

– ۳۸ آقای موسی خداشناس ریکنده فرزند سبحان کد نامزد ۲۱۲

– ۳۹ خانم زهرا خلخالی فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۱۴

– ۴۰ آقای محمدعلی خلیلی فرزند حسین کد نامزد ۲۱۵

– ۴۱ آقای یوسف خلیلی آتنی فرزند مصطفی کد نامزد ۲۱۶

– ۴۲ آقای علی اکبر خورشیدی فرزند قربان کد نامزد ۲۱۷

– ۴۳ آقای علی حسین داهول فرزند نوراله کد نامزد ۲۱۹

– ۴۴ آقای جواد رئیسی آتنی فرزند حسن کد نامزد ۲۴۲

– ۴۵ آقای حسن رادنیا فرزند غلامعلى کد نامزد ۲۴۵

– ۴۶ آقای کرامت رجبی برنتی فرزند جعفر کد نامزد ۲۴۶

– ۴۷ آقای علی رحیمی رسکتی فرزند رحمت کد نامزد ۲۴۸

– ۴۸ آقای مهدی رستمی اسطلخی فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۴۹

– ۴۹ آقای محمد رستمیان فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۵۱

– ۵۰ آقای مهدی رضائی فرح آبادی فرزند ایرج کد نامزد ۲۵۲

– ۵۱ آقای سیدمرتضی رضویان امرئی فرزند میرنبى اله کد نامزد ۲۵۴

– ۵۲ آقای سیدپرویز رضوی ساداتی فرزند سید علم کد نامزد ۲۵۶

– ۵۳ آقای عقیل رفیعی فرزند اسکندر کد نامزد ۲۵۷

– ۵۴ آقای حمید رمضانی فرزند پاشاه کد نامزد ۲۵۹

– ۵۵ آقای کمیل رمضانی فرزند احمد کد نامزد ۲۶۱

– ۵۶ آقای رضا رنجبر فرزند على کد نامزد ۲۶۲

– ۵۷ آقای جواد رنجبرپاشاکلائی فرزند سیف اله کد نامزد ۲۶۴

– ۵۸ آقای احمد روستانژادعربانی فرزند محمود کد نامزد ۲۶۵

– ۵۹ آقای سیدجمال زارع سلیمان محله فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۶۷

– ۶۰ آقای عمران زارعی فرزند ولى الله کد نامزد ۲۶۸

– ۶۱ آقای علی اکبر زلیکانی فرزندحسینعلی کد نامزد ۲۷۱

– ۶۲ آقای علی اکبر زلیکانی فرزند حسین کد نامزد ۲۷۲

– ۶۳ آقای احمد زیارلاریمی فرزند حسین کد نامزد ۲۷۴

– ۶۴ آقای سیدقاسم ساداتی فرزند سیدفضل اله کد نامزد ۲۷۵

– ۶۵ آقای سیدمهدی ساده فرزند سیدموسی کد نامزد ۲۷۶

– ۶۶ آقای مجید سبحانی سوادرودباری فرزند ارسلان کد نامزد ۲۷۸

– ۶۷ آقای سیدیاسر سلیم بهرامی فرزند میرفتاح کد نامزد ۲۸۲

– ۶۸ آقای پرویز شعبانی فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۸۵

– ۶۹ آقای روح الله شعبانی دولت آبادی فرزند عبداله کد نامزد ۲۸۷

– ۷۰ آقای مرتضی شعبانی عالیواکی فرزند رمضان کد نامزد ۲۸۹

– ۷۱ آقای علی جان شمشیربند فرزند قنبر کد نامزد ۲۹۱

– ۷۲ آقای رضا شیرزادچناری فرزند معصومعلی کد نامزد ۲۹۲

– ۷۳ آقای سیدمجتبی صالحی مشهور به سید امیر فرزند سید عباس کد نامزد ۲۹۵

– ۷۴ آقای سیدمرتضی صالحی مشهور به سید احمد فرزند میرصالح کد نامزد ۲۹۶

– ۷۵ آقای سیدحسین صالحی نیا مشهور به صالح فرزند میرصالح کد نامزد ۲۹۷

– ۷۶ آقای مسعود صفری فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۹۸

– ۷۷ آقای بهمن صفری مرمتی فرزند محمد کد نامزد ۴۱۴

– ۷۸ آقای علی اکبر عابدینی فرزند محمدحسین کد نامزد ۴۱۶

– ۷۹ آقای مجید عالیشاه مشهور به فرزند صفر کد نامزد ۴۱۷

– ۸۰ خانم فاطمه عباس زاده جویباری فرزند عباس کد نامزد ۴۱۸

– ۸۱ آقای علی عباسی فرزند شعبان کد نامزد ۴۱۹

– ۸۲ آقای ابوذر عباسی رستاقی فرزند على کد نامزد ۴۲۱

– ۸۳ آقای الیاس عبدی کارکنده فرزند علی کد نامزد ۴۲۴

– ۸۴ خانم مرضیه عبوری فرزند على اکبر کد نامزد ۴۲۵

– ۸۵ آقای اسماعیل عرب فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۲۶

– ۸۶ آقای میلاد عرب فرزند ناصر کد نامزد ۴۲۷

– ۸۷ آقای اسفندیار عشوری سوادکوهی فرزند قربان کد نامزد ۴۲۹

– ۸۸ آقای سیدعلی علمدار فرزند سید حسین کد نامزد ۴۵۲

– ۸۹ آقای سیدمهدی علوی فرزند سید على اکبر کد نامزد ۴۵۴

– ۹۰ آقای جمشید عمرانی فر فرزند احمد کد نامزد ۴۵۶

– ۹۱ آقای محمد عنایتی پرچنکی فرزند عزت اله کد نامزد ۴۵۷

– ۹۲ آقای محمدرضا فردین فرزند محمدعلى کد نامزد ۴۵۹

– ۹۳ خانم سارا فرهمندراد فرزند جعفر کد نامزد ۴۶۱

– ۹۴ آقای سیدحسین قادری پائین کولائی فرزند سید على کد نامزد ۴۶۲

– ۹۵ خانم اشرف السادات قاسمی فرزند سید قاسم کد نامزد ۴۶۴

– ۹۶ آقای سیدجمشید قاسمی فرزند سیدحسین کد نامزد ۴۶۵

– ۹۷ آقای قاسم قاسمی فرزند علی کد نامزد ۴۶۷

– ۹۸ آقای محمدرضا قاسمی سیدمحله فرزند على کد نامزد ۴۶۹

– ۹۹ آقای مجتبی قربانی فرزند حسن کد نامزد ۴۷۱

– ۱۰۰ آقای مجید قربانی فرزند رحمن کد نامزد ۴۷۲

– ۱۰۱ آقای مرتضی قربانی فرزند حسین کد نامزد ۴۷۴

– ۱۰۲ خانم زینب قلی نژاد فرزند روح اله کد نامزد ۴۷۶

– ۱۰۳ آقای آرمان قلی نژادپاجی فرزند داریوش کد نامزد ۴۷۸

– ۱۰۴ خانم ماه سلطان کاشی فرزند احمد کد نامزد ۴۷۹

– ۱۰۵ آقای علی رضا کاظمی کاوردی فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۸۱

– ۱۰۶ آقای حسین کاوه تلاوکی فرزند قاسم کد نامزد ۴۸۲

– ۱۰۷ آقای مهدی کردان فرزند محمد کد نامزد ۴۸۴

– ۱۰۸ خانم نجمه کفشگرکیاسری فرزند عابدین کد نامزد ۴۸۵

– ۱۰۹ آقای بابک کلانتری فرزند محمدتقی کد نامزد ۴۸۶

– ۱۱۰ آقای سیدهادی کلانتری فرزند سید ابراهیم کد نامزد ۴۸۷

– ۱۱۱ آقای میثم کوثری لنگری فرزند محمود کد نامزد ۴۹۱

– ۱۱۲ آقای موسی کولائیان فرزند مهدی کد نامزد ۴۹۲

– ۱۱۳ آقای فرزاد گوهردهی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۹۴

– ۱۱۴ آقای سیدیوشع لاریمی فرزند یوسف کد نامزد ۴۹۵

– ۱۱۵ آقای محمدهادی لقمانپور فرزند محمد کد نامزد ۴۹۶

– ۱۱۶ خانم مستوره لمعانی فرزند عادل کد نامزد ۴۹۷

– ۱۱۷ آقای محسن متولیان شاه رضائی فرزند محمود کد نامزد ۴۹۸

– ۱۱۸ آقای مجتبی محسنی ارزفونی فرزند باب الله کد نامزد ۵۱۴

– ۱۱۹ آقای اسحق محمدپور فرزند دوستعلی کد نامزد ۵۱۵

– ۱۲۰ آقای همت محمدنژاد فرزند محمود کد نامزد ۵۱۶

– ۱۲۱ آقای سیدمحسن محمدی فرزند سیدجلیل کد نامزد ۵۱۷

– ۱۲۲ آقای محمدحسن محمدی کیادهی فرزند محمد قلی کد نامزد ۵۱۹

– ۱۲۳ آقای علیرضا مختارزاده فرزند یوسف رضا کد نامزد ۵۲۴

– ۱۲۴ آقای سیدمسعود مدینه فرزند سید ضیا کد نامزد ۵۲۶

– ۱۲۵ آقای محمدجواد مرادی کیاپی فرزند حسینعلی کد نامزد ۵۲۷

– ۱۲۶ آقای رضا مشاهدی فرزند حسن کد نامزد ۵۲۸

– ۱۲۷ آقای مصطفی معافی فرزند قنبرعلی کد نامزد ۵۲۹

– ۱۲۸ آقای حسین مهدیان فرزند رمضانعلی کد نامزد ۵۴۵

– ۱۲۹ آقای محمدحسین مهران فر فرزند مهدی کد نامزد ۵۴۶

– ۱۳۰ آقای احسان میرزائی سروکلائی فرزند فیض اله کد نامزد ۵۴۹

– ۱۳۱ آقای سیدداود میرفضلی فرزند سید نظام کد نامزد ۵۶۱

– ۱۳۲ آقای سیداحمد میری فرزند میرعبداله کد نامزد ۵۶۲

– ۱۳۳ آقای عباس نجاریان ساروی فرزند محمد کد نامزد ۵۶۴

– ۱۳۴ آقای رضا نجفی فرزند نجف کد نامزد ۵۶۵

– ۱۳۵ آقای عابس نصیری فرزند ناصر کد نامزد ۵۶۷

– ۱۳۶ آقای سیدعبدالحسین نصیری ولیک بنی فرزند سیدکریم کد نامزد ۵۶۸

– ۱۳۷ آقای حسین نظری فرزند محمود کد نامزد ۵۶۹

– ۱۳۸ آقای قوام الدین نظری خادم الشریعه فرزند عبدالله کد نامزد ۵۷۱

– ۱۳۹ آقای حامد نظری هشجین فرزند امین کد نامزد ۵۷۲

– ۱۴۰ آقای فیض اله نفجم فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۷۴

– ۱۴۱ آقای فرامرز نقیبی علمداردهی فرزند غلامعلی کد نامزد ۵۷۵

– ۱۴۲ آقای ناصر نقی زاده فرزند حسین کد نامزد ۵۷۶

– ۱۴۳ آقای محمد نونهال خوشروئی فرزند محمود کد نامزد ۵۷۸

– ۱۴۴ آقای منصور نیستانی فرزند محمد کد نامزد ۵۷۹

– ۱۴۵ آقای غلام رضا نیک دوز فرزند محمد کد نامزد ۵۸۱

– ۱۴۶ آقای سیدسعید هاشمی سلیمی فرزند سیدحمید کد نامزد ۵۸۲

– ۱۴۷ آقای روح اله واحدی خرم آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۵۸۴

– ۱۴۸ خانم سمیرا ورداسبی جویباری فرزند خلیل ا… کد نامزد ۵۸۵

– ۱۴۹ آقای مصطفی ولی فرزند باب اله کد نامزد ۵۸۶

– ۱۵۰ خانم بهاره وهابی فرزند عبدالوهاب کد نامزد ۵۸۷

– ۱۵۱ آقای عبداله یزدانی فرزند یحیى کد نامزد ۵۸۹

– ۱۵۲ آقای سیدحسین یوسفی فرزند سیدنعمت اله کد نامزد ۵۹۱

– ۱۵۳ آقای کوروش یوسفی ساداتی فرزند دوستعلی کد نامزد ۵۹۲

توجه :

-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط

اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ساری در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور

از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا

شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

احمد حسین زادگان

فرماندار شهرستان ساری

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA ImageChange Image