این سایت بر اساس مجوز شماره ۹۳/۲۸۰۱۳ معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی

با عنوان ” سارخبر” با گرایش فرهنگی و با آدرس اینترنتی sarnews.ir راه اندازی و فعالیت می نماید.

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:  محمدعلی صنیعی

آدرس : ساری

شماره تماس : ۰۹۱۱۱۵۴۱۲۹۲

ایمیل: sarnews(@)mihanmail.ir

اینستاگرام:

@sarrnews

خبرنگاران و نویسندگان :

محمدعلی صنیعی – فاطمه نوری – فاطمه زهرا صنیعی