آخرین آمار مبتلایان کرونا در ایران

وضعیت قرمز

تغییراتروز قبلآخرین آمارعنوان
۳۸۳+۱۰۲۸۱۴۱۱جمع کل
۴۶۳۷۹۱۳۸۳۷۶بهبود یافتگان
تعداددرگذشتگان
۱۲۷جدید
۱۸۱۲تاکنون

ویرایش ۴ فروردین ۹۹

طبق اعلام وزارت بهداشت از این پس آمار تفکیکی استانها اعلام نخواهد شد