داده‌های انتخاباتی دریافت شده از ستاد انتخابات شهرستان‌های مازندران توسط خبرنگاران ایرنا در سراسر این استان نشان می‌دهد که انتخابات…