• صفحه خانگی
  • <
  • اجتماعی
  • <
  • اطلاعیه ثبت نام کاندیداهـای احراز سمت ریاست هیـات قایقرانی استان مـازندران

اطلاعیه ثبت نام کاندیداهای احراز سمت ریاست هیات قایقرانی جهت اطلاع رسانی به علاقمندان، منتشر شد

اطلاعیه ثبت نام کاندیداهـای احراز سمت ریاست هیـات قایقرانی استان مـازندران

به گزارش سارخبر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان مازندران؛

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺎتﻫﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻫﯿﺎت قایقرانی استان ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ جدید ﻫﯿﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ((ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰( از ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮان)، دﺑﯿﺮ، ﺧﺰاﻧﻪ دار، ﺧﺒﺮه ورزﺷﯽ و دو ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎﺷﺪ)) اﻗﺪام ﮔﺮدد.

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺮاز سمت رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺎت دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻋﻼم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از روز یکشنبه مورخ ۵/۴/۱۴۰۱ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ ، ﺑﻪ ﻣﺪت ۷ روز کاری از ساعت ۸ الی ۱۳ به دبیر خانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران به آدرس ساری – خیابان فرهنگ اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺮاز سمت رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت اﺳﺘﺎن:

۱- اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

۲-دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ(ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ)

۳- دارا ﺑﻮدن ﺳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ۳۰ ﺳﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۶۵ ﺳﺎل

۴- ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ۵ ﺳﺎل (ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ)

۵- دارا ﺑﻮدن ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت (ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی)ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ

۶- ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻮده و در اﺳﺘﺎن مازندران ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

مدارک مورد نیاز:

۱- اﺻﻞ و دو برگ روگرفت آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ

۲- ۳ قطعه عکس ۳*۴ با زمینه روشن

۳- اﺻﻞ و روگرفت ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ(دو برگ از پشت و رو)و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (دو سری از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت)

۴- ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮمﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ داوﻃﻠﺐ.

۵- اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ده روز ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم) (روگرفت از هر کدام یک سری).

۶- اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم اﺳﺘﻌﻼم اﻋﻀﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از داوﻃﻠﺒﺎن اﺣﺮاز ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺎت اﺳﺘﺎن در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم.

۷- اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز (ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ)

۸- اﺻﻞ و روگرفت ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ.(دوسری)

تبصره ۱ -بازنشستگان ایثارگر((جانبازان( ۵۰درصد به بالا)، آزادگان(اسارت ۳سال به بالا) و فرزندان شهدا)) می توانند برای کاندیداتوری سمت ریاست هیات و هیات رییسه استان ثبت نام نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه:۲- ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺐ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺎت ﯾﺎ وﮐﯿل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

توجه : “آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﺎت ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎﯾﺖ اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﻃﻼع داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ”

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان مازندران و هیات قایقرانی

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA ImageChange Image